วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

การงาน ป.3 เรื่อง รู้จักงานประดิษฐ์

สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
รู้จักงานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์ หมายถึง การนำวัสดุหรือเศษวัสดุต่างๆ มาประกอบเป็นของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่ง

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
ในการทำงานประดิษฐ์ จะต้องใช้วัสดุ เศษวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆดังนี้
             1.วัสดุและเศษวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
                - วัสดุธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน เปลือกหอย ใบไม้ เมล็ดพืช กิ่งไม้
             - วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ ผ้า เชือก กระป๋อง พลาสติก
หลักในการเลือกวัสดุและเศษวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์มีดังนี้
                1) ใช้วัสดุให้ตรงและเหมาะสมกับชนิดของงานประดิษฐ์
                2) ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่นกิ่งไม้ เปลือกหอย ก้อนหิน เป็นต้น
                3) ใช้วัสดุที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
                4) ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทาน

            การนำวัสดุ และเศษวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์ เป็นการรู้จักนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีสะอาด เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่นำมาใช้ พัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ใช้ซ้ำ(Reuse)คือ การนำเอาวัสดุที่ใช้แล้วหรือหมดสภาพนำกลับมาใช้ใหม่โดยยังคงสภาพเดิมของวัสดุนั้นอยู่
ซ่อมแซม(Repair)คือ การนำเอาวัสดุที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยมาซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้อีก
ลดการใช้ (Reduce)คือ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือใช้ทรัพยากรแต่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือคุ้มค่าที่สุด
ผลิตใช้ใหม่ (Recycled)คือ การนำเอาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับเข้าในกระบวนการผลิตใหม่เพื่อแปรรูปมาใช้ใหม่อีกซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรเดิมซ้ำ
2.อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้
1)เครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ไม้บรรทัด ไม้ฉาก ไม้ครึ่งวงกลม วงเวียน
2)เครื่องมือที่ใช้ตัด เช่น กรรไกร มีดเหลา คัตเตอร์
3) เครื่องมือที่ใช้เจาะ เช่น ตะปู เหล็กแหลม สว่าน
4)เครื่องมือที่ใช้ตกแต่ง เช่น พู่กัน สีเทียน สีน้ำ
กระบวนการออกแบบงานประดิษฐ์
            การนำวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ เช่น เปลือกไข่ ฟางข้าว เมล็ดพืช กระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋อง น้ำอัดลม เป็นต้น มาออกแบบสร้างสรรค์และประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ นั้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ด้วย
1.กระบวนการทำงานประดิษฐ์ มีขั้นตอน ดังนี้
1)กำหนดปัญหาหรือความต้องการ เป็นขั้นตอนแรกในการคิดว่า ต้องการจะทำสิ่งใดเพราะเหตุใดจึงทำ
2)รวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และขั้นตอนในการทำงานประดิษฐ์ แล้วจึงลงมือออกแบบโดยเขียนเป็นภาพร่าง 2 มิติจากนั้นเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
3)ลงมือปฏิบัติ ทำงานประดิษฐ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่เตรียมไว้
4)ประเมินผล หลังจากประดิษฐ์ตามที่วางแผนไว้แล้ว ต้องตรวจสอบหาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงให้งานประดิษฐ์นั้นสมบูรณ์
2.หลักการออกแบบงานประดิษฐ์
การออกแบบที่ดีนั้น ควรคำนึงหลักการออกแบบดังนี้
                - หน้าที่ใช้สอย ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
                - ความแข็งแรงและความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่นำไปใช้
                - ความสวยงาม รูปลักษณ์ดึงดูดความสนใจ ทำให้ดูน่าใช้
                - การดูแลรักษา ดูแลรักษาง่าย ซ่อมแซมง่าย
                - ความสะดวกสบายในการใช้งาน ใช้งานได้สะดวกไม่ต้องยุ่งยาก
3.กระบวนการเทคโนโลยี
            กระบวนการเทคโนโลยีเป็นการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขที่นำเอาวิทยาศาสตร์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้มากขึ้น
                ความสำคัญและประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยี มีดังนี้
                1) ทำให้ได้ผลงานที่มีความสวยงาม ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
                2) ทำให้ได้ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง
3) ทำให้รู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้
                4) ทำให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร เนื่องจากมีการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
                5) ช่วยให้การทำงานเป็นระบบระเบียบ ตรงตามขั้นตอนที่วางไว้ และสามารถพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น
ประโยชน์ของการออกแบบ
                การออกแบบสิ่งต่างๆ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเทคโนโลยี ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้
                1) ช่วยถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของตนเองให้ผู้ร่วมงานทราบและเข้าใจได้ง่าย
                2) ช่วยเป็นแนวทางในการควบคุมการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
                3) ช่วยฝึกนิสัยในการจัดลำดับขั้นตอนความคิดให้เป็นระบบ
                4) ช่วยทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                5) ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนป้องกันความเสียหายจากการทำงานได้
การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการทำงานประดิษฐ์
กระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนความสำคัญ ดังนี้

ลำดับ
ขั้นตอน
1 ( เริ่มต้น )
- ต้องการของเล่นไว้เล่น
- กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
2
- ใช้วัสดุอุปปกรณ์อะไร
- มีวิธีทำอย่างไร
- รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
3
- ออกแบบชิ้นงานของเล่นที่ต้องการเป็นภาพร่าง 2 มิติ
- เลือกวิธีการทำงานและออกแบบชิ้นงานที่ต้องการสร้างหรือประดิษฐ์
4
- ปฏิบัติงานตามแบบไว้และทำงานตามขั้นตอน
- วางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
5 ( ผลสำเร็จ )
- นำของเล่นมาทดลองเล่น
- ปรับปรุงแก้ไข
- ประเมินผลงาน
- ทำการทดสอบ ปรับปรุง แก้ไขและประเมินผลการทำงาน


               
ใบงาน เรื่อง รู้จักงานประดิษฐ์
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยทำลงในสมุด
1.จงบอกความหมายของคำดังต่อไปนี้
งานประดิษฐ์       คือ _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 ใช้ซ้ำ ( Reuse ) คือ _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 ผลิตใช้ใหม่ ( Recycled ) คือ ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.วัสดุและเศษวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ พร้อมทั้งยกตัวอย่างวัสดุประกอบด้วย
ตอบ
       1. (
____________________) เช่นวัสดุอะไรบ้าง ______________________________________
___________________________________________________________________________
      2. (____________________) เช่นวัสดุอะไรบ้าง ______________________________________
___________________________________________________________________________
3.อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานได้ 4 ประเภทมีดังนี้
ตอบ ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.ให้นักเรียนบอกหลักการออกแบบงานประดิษฐ์
ตอบ ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.ให้นักเรียน บอกสิ่งที่ต้องการประดิษฐ์และรายละเอียดต่างๆมาอย่างครบถ้วนดังนี้
สิ่งที่นักเรียนจะประดิษฐ์ คือ _________________________ ______________________________
วัสดุที่ต้องใช้ __________________________________________________________________
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ ________________________________________________________
ประโยชน์จากการนำไปใช้ _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น